23.06.2024

Необходими документи за подаване на преписка за препотвърждаване на решение за промяна на предназначението на основание пар. 30 от ПАР към ЗИД на ЗППM 35.50 KB
Решение 4/26.04.2024г. 72.00 KB
Решение № 2/28.02.2024 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 77.50 KB
Решение № 1/26.01.2024 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 106.50 KB
Банкова сметка на ОД "Земеделие" Добрич и МЗХ за видовете такси при промяна предназначение. 60.00 KB
Заявления за утвърждаване на площадка и промяна предназначението на земеделски земи. 375.88 KB
Образци за процедура за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. 584.32 KB
Заповед № РД-46-76/01.03.2024 г. на МЗХ за процедура за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. 114.73 KB
1234 15.77 KB