10.06.2023

Заповед №РД-04-61/05.06.2023 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имот по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ гр. Тервел 553.13 KB
ПРОТОКОЛ от 25.05.2023 г. от проведен търг по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти от стопански двор с. Славеево 76.48 KB
ПРОТОКОЛ от 25.05.2023 г. от проведен търг по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти от стопански двор с. Методиево 78.85 KB
Решение № 4/18.05.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 74.50 KB
Заповед РД-04-51/19.05.2023 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР от ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Красен 81.01 KB
График за извършване на ГТП за ЗГТ през м.Май и Юни за 2023 г. се намират в лявата секция " Контрол и регистрация на земеделска и горска техника" 634.42 KB
Заповед търг №РД 04-39/18.04.2023г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имот, негоден за земеделско ползване, по реда на чл.27, ал.8 с. Методиево 79.82 KB
Заповед търг №РД 04-38/18.04.2023г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имот, негоден за земеделско ползване, по реда на чл.27, ал.8 с. Славеево 80.95 KB
Решение № 3/10.04.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 71.00 KB
Протокол от 27.03.2023 г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 105, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ за земеделски земи по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 76.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »