18.04.2024

Заповед № РД-04-117/10.10.2023 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Славеево 67.79 KB
Индикативен график с номера на физически блокове за извършване на специализирани теренни проверки за територията на Област Добрич, с цел актуализиране границите и начина на трайно ползване на физически блокове и границите на специализиран слой „Постоянно затревени площи за косене”, на основание Заповед № РД- 09 -1124/27.10.2023г. на Министъра на земеделието и храните в периода 09.11.2023г. – 24.11.2023г. Шабла от 09.11.2023г.-10.11.2023г. 149.36 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ОТГЛЕЖДАШИ НАД 5 ДКА. ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ 69.38 KB
Решение № 9/26.10.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 68.00 KB
Решение № 8/29.09.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 71.50 KB
Протокол от 02.10.2023 г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56к, ал.10 от ППЗСПЗЗ за продажба на поземлен имот частна държавна собственост находящ се в стопански двор в регулацията на с. Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич. 74.33 KB
Заповед за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а, от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Богдан, общ. Добричка, обл. Добрич 80.77 KB
Решение № 7/29.08.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 76.50 KB
Заповед РД-04-88/28.08.2023 г. за откриване на тръжна процедура. 2.03 MB
Заповед №РД-04-87/25.08.2023г. за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ЗСПЗЗ Стоп. двор с. Красен 667.48 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »