24.02.2024

Протокол от 23.05.2022 г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 105, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ за земеделски земи по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Крапец, общ. Шабла 76.53 KB
Решение № 4/06.04.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 69.00 KB
Заповед № РД-04-35/15.04.2022г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Крапец 38.54 KB
Решение № 3/29.03.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 72.00 KB
Заповед РД-09-150/25.02.2022 г. на министъра на земеделието за одобряване на окончателни специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2021 като част от СИЗП, актуализирана за 2021 г. 210.44 KB
Заповед РД-09-157/1.03.2022 г. на министъра на земеделието за одобряване на окончателен за 2022 г. слой "Постоянно затревени площи" 1.04 MB
Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г. 15.70 KB
Информация за земеделските стопани относно подаването на заявления за подпомагане с директни плащания и преходна национална помощ за Кампания 2022 14.55 KB
Списък със свободни пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на Област Добрич за отдаване под наем или аренда за стоп. 2022/2023 г. одобрен със Заповед №РД-46-67/28.02.2022г. 19.52 KB
Решение № 2/15.02.2022 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 76.50 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »