02.12.2023

Протокол от 17.02.2020г. за резултатите от проведен търг по реда на пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 147.50 KB
Образци на заявления за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди(Приложение №1); за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди (Приложение№2); за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии(Прил.№3) и за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди(Прил.№4). 376.40 KB
Заявление и декларация за изплащане на бели петна. 8.28 KB
Заповед № РД-04-11/20.01.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Славеево 345.77 KB
Заповед №РД-04-4/14.01.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имот, негоден за земеделско ползване, неподлежащ на възстановеване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Градини, общ. Генерал Тошево. 79.13 KB
Заповед №РД-04-1/13.01.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Полк. Минково, общ. Добричка, с. Коларци, общ. Тервел и с. Вранино, общ. Каварна, обл. Добрич. 79.65 KB
Заповед РД-04-128/30.10.2019г.за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Божурово, общ.Добричка. Заповед РД-04-129/30.10.2019г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имоти частна държавна собственост по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ в с.Жегларци, общ.Тервел. 1.11 MB
Днес 31.10.2019 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-131/30.10.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич са одобрени: 1. „Отстраняването на несъответствие между план за парцелиране, кадастралнен и устройствен план в цифров вид за обект „Стопански двор ІІІ - Кравеферма”, с. Спасово с действителното положение на терена по отношение поземлен имот с идентификатор 68196.66.4 по КККР на с. Спасово, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ”. 2. „Отстраняването на несъответствие между план за парцелиране, кадастрален и устройствен план в цифров вид на „Стопански двор-Централен” с. Пчеларово, с действителното положение на терена по отношение поземлени имоти с идентификатори 58832.120.4; 58832.120.16 и 58832.120.27 по КККР на с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, във връзка с чл. 45 б, ал. 3 и ал. 4 от ППЗСПЗЗ”. 76.50 KB
Заповед №РД-04-126/ 29.10.2019г. за откриване на тръжна процедура за продажба на свободни имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 346.86 KB
Решение №5 от 24.10.2019г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 104.50 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »