12.04.2024

На вниманието на всички земеделски стопани: Уведомяваме Ви, че 30.11.2021г. е краен срок за подаване на декларации по чл.58, ал.2 от закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделските продукти в ЕС-произведено количество зърно от пролетни култури. На основание чл.16 от наредба 23/29.12.2015г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, ви уведомява, че допълнителния нормативно установен срок изтича на 02.12.2021г., на този линк може да намерите приложение №3 15.12 KB
Днес 14.10.2021 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица. 1. „Частично изменение на плана за парцелиране на обект „Стопански двор”, с. Лозенец, общ. Крушари 2. „. Отстраняването на несъответствие в размера на изписаната площ за имот VIII, от плана за парцелиране на обект „Овцекомплекс“, с. Лозенец 66.19 KB
Заповед № РД-04-147/12.10,2021г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имот по реда на чл. 27, ал.8 ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Спасово, общ. Ген. Тошево 67.93 KB
Образец на Оферта във връзка със заповед № РД-04-149/13.10.2021г. 28.49 KB
Покана на основание Заповед на директора на ОД "Земеделие" Добрич № РД-04-149/13.10.2021г. във връзка с организиране на избор на оценители, вписани в регистъра на независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич 68.36 KB
Решение № 09/30.09.2021 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 73.50 KB
Важно Обява на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за с. Дъбрава, община Балчик до участници в споразумението за землището на с. Дъбрава. 14.55 KB
Решение № 08/1.09.2021 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 75.00 KB
Съобщение до "Конкордия груп" ЕООД във връзка с неполучено писмо с изх. №РД-12-05-395/10.06.2021г. 64.05 KB
Започва приема на декларация приложение №3 към чл.14,ал.1 от Наредба 23/29.12.2015 г. за мониторинг пазара на зърно. всеки ЗС отглеждащ над 5 дка. зърнени култури е длъжен да декларира произведените количества зърно. 16.45 KB
 1. «
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. »