02.12.2023

Решение №5 от 23.07.2020г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 68.50 KB
Решение №4 от 09.07.2020г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 101.50 KB
Важно!!! Изключване на имот от 36138.5.1004 в землището на с. Капитан Димитрово, общ. Крушари от Заповед РД-04-170 за провеждане на първа тръжна сесия. 419.84 KB
Съобщение по реда на чл. 47 ГПК до "Агроинвест '71" ЕООД във връзка с неполучено уведомление за забава на арендно плащане. 68.09 KB
Заповед РД-04-176/8.06.2020 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Добрич за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ за продажба на поземлени имоти, частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, в землището на с. Каблешково, общ. Тервел 78.59 KB
Решение №3 /27.05.2020г. 62.00 KB
Съобщение относно опазване на тип природно местообитание 62СО* "Понто-Сарматски степи", във връзка с установен случай от РИОСВ Варна за разораването му. 25.50 KB
Заповед № РД-04-137/06.04.2020г. 75.50 KB
Обява на заповед РД-04-137/06.4.2020г. за одобряване на отстраняване на несъответветствия. 70.50 KB
Решение №2 от 18.02.2020г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 62.00 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »