02.12.2023

Заповед РД-04-132/23.03.2020г. за класиране на оферти от тръжна сесия по реда на пар.12а от ЗСПЗЗ. 519.41 KB
ВАЖНО! Относно въведените мерки за целящи ограничаване на струпването на хора и опазване на здравето на рисковите групи. 584.70 KB
Заповед №РД 09-228 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за кампания 2019 г.”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) 212.30 KB
Заповед №РД 09-229 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен за 2020 г слой „Постоянно затревени площи” (ПЗП), част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) 131.82 KB
Важно за ВСИЧКИ желаещи да ползват услугите на ОСЗ! 13.96 KB
ИЗВАДКА ОТ ОДОБРЕН ОТ ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ДОБРИЧ ДОКЛАД ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №РД-04-56/06.03.2020 Г. Относно: разглеждане на входираните в ОД „Земеделие” Добрич оферти от правоспособни лица и извършване на класиране 67.25 KB
З А П О В Е Д № РД-04-47 гр.Добрич, 28.02.2020 г. На основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ и писма на ОСЗ – Генерал Тошево и ОСЗ - Тервел с №№ ПО-04-3-1/26.02.2020 г. и ПО-04-2-1/25.02.2020 г., ведно с констативни протоколи от 26.02.2020 г. и 25.02.2020 г. 75.50 KB
Днес 28.02.2020 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-47/28.02.2020 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич са одобрени: 70.50 KB
Списък със свободни имоти с НТП "пасище" и "мера" от ДПФ за стоп. 2020/2021 на територията на Област Добрич, одобрени със Заповед N РД-46-77/26.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите 20.78 KB
Протокол от 21.02.2020г. за резултатите от проведен търг по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 101.00 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »