04.10.2022

Разяснителна информация за граждани относно упражняване на правата им по Закона за достъп до обществена информация. 112.00 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2021г. 100.00 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 г. 100.00 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2020г. 99.50 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г. 102.50 KB
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация 109.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) 2.57 MB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. 98.00 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2017г. 97.00 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД "Земеделие", гр.Добрич и форматите, в които е достъпа. 48.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »