16.09.2019

Разяснителна информация за граждани относно упражняване на правата им по Закона за достъп до обществена информация 110.50 KB
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация 109.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) 2.57 MB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. 98.00 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2017г. 97.00 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД "Земеделие", гр.Добрич и форматите, в които е достъпа. 48.50 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2016г. 98.00 KB
Заявление и протокол за достъп до обществена информация. 35.00 KB
Закон за достъп до обществена информация 158.50 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2015 г. 94.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

       Деклариране        на  налично и произведено ЗЪРНО

 

 

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2

 

 

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа