новини
 • 02.12.2019 г.
  От днес земеделските стопани могат да подават възражения по специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019
  прочети >>
 • 29.11.2019 г.
  На вниманието на всички земеделски стопани отглеждащи над 5 декара зърнени-култури !!!
  прочети >>
 • 18.11.2019 г.
  Тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ на свободни пасища и мери от ДПФ в Област Добрич за стоп. 2019/2020г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед РД-04-128/30.10.2019г.за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Божурово, общ.Добричка. Заповед РД-04-129/30.10.2019г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имоти частна държавна собственост по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ в с.Жегларци, общ.Тервел. 1.11 MB
Днес 31.10.2019 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-131/30.10.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич са одобрени: 1. „Отстраняването на несъответствие между план за парцелиране, кадастралнен и устройствен план в цифров вид за обект „Стопански двор ІІІ - Кравеферма”, с. Спасово с действителното положение на терена по отношение поземлен имот с идентификатор 68196.66.4 по КККР на с. Спасово, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ”. 2. „Отстраняването на несъответствие между план за парцелиране, кадастрален и устройствен план в цифров вид на „Стопански двор-Централен” с. Пчеларово, с действителното положение на терена по отношение поземлени имоти с идентификатори 58832.120.4; 58832.120.16 и 58832.120.27 по КККР на с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, във връзка с чл. 45 б, ал. 3 и ал. 4 от ППЗСПЗЗ”. 76.50 KB
Заповед №РД-04-126/ 29.10.2019г. за откриване на тръжна процедура за продажба на свободни имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 346.86 KB
Решение №5 от 24.10.2019г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 104.50 KB
Протокол от 02.10.2019г. за резултата от проведена тръжна процедура за поземлен имот частна държавна собственост, негоден за земеделско ползване за лица собственици на имоти съседни на имота предмет на търга, в границите на стопанския двор. 107.50 KB
Протокол от 26.09.2019г. за резултатите от проведена тръжна процедура за продажба на имот частна държавна (земеделска земя по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ) 101.00 KB
Заповед РД-04-108/16.09.2019г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ находящи се в с. Стожер. 75.36 KB
Решение №4 от 03.09.2019г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 64.50 KB
График за проверка на изправността на машини и инвентар на територията на общините Добричка, Ген. Тошево и Крушари. 2.02 MB
Заповед №РД-04-103/29.03.2019г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал8 от ЗСПЗЗ находящи се в с.Жегларци, общ. Тервел 350.80 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »