новини
 • 05.06.2020 г.
  Откриване на процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ).
  прочети >>
 • 20.05.2020 г.
  Обявяване на конкурс за заемане на длъжността мл.експерт в ОС "Земеделие" гр.Тервел
  прочети >>
 • 24.04.2020 г.
  На Вниманието на розопроизводителите!
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от 10.07.2020г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за поземлени имоти частна държавна собственост. 113.00 KB
Важно!!! Изключване на имот от 36138.5.1004 в землището на с. Капитан Димитрово, общ. Крушари от Заповед РД-04-170 за провеждане на първа тръжна сесия. 419.84 KB
Съобщение по реда на чл. 47 ГПК до "Агроинвест '71" ЕООД във връзка с неполучено уведомление за забава на арендно плащане. 68.09 KB
Съобщение по чл. 47 ГПК до "Агрения" ЕООД във връзка с неполучени уведомления за забава на арендни плащания 68.36 KB
Заповед №РД-04-180/11.06.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Раковски, общ. Каварна. 80.76 KB
Заповед РД-04-176/8.06.2020 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Добрич за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ за продажба на поземлени имоти, частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, в землището на с. Каблешково, общ. Тервел 78.59 KB
Заповед № РД-04-175 /05.06.2020г. за обявяване на пожароопасен сезон в земеделски земи и определяне на допълнителни мерки. 888.14 KB
ОД „Земеделие“, гр. Добрич уведомява всички длъжници по договори за ползване на земеделски земи от ДПФ по приложения списък, че понастоящем са предприети необходимите мерки по стартиране на процедури по реда на чл. 417 ГПК с цел принудително събиране на вземанията. 9.80 KB
Решение №3 /27.05.2020г. 62.00 KB
Информация до широката общественост. Регионална дирекция по горите Варна провежда консултации по задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на ОПРГТ Добрич. 41.24 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »