23.09.2020

НАРЕДБА № 4 от 03.02.2016г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника. 317.47 KB
Наредба 3 от 03.02.2016г. за извършване на технически преглед на техника по закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника. 3.13 MB
Наредба 2 от 03.02.2016г. за условията и реда за регистриране на техника по закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. 7.84 MB
Наредба 5 от 03.02.2016г. 1.09 MB
НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 336.34 KB
Наредба 49 от 05.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост. 372.61 KB
Наредба 5 от 27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. 2.47 MB
НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 634.57 KB
НАРЕДБА № 6 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА АРЕНДА В ПОЗЕМЛЕНИТЕ КОМИСИИ 242.39 KB
НАРЕДБА № 16 ОТ 19 Ю ЛИ 2000 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ПОИМЕННИ КОМПЕНСАЦИОННИ БОНОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 42 ОТ 2003 Г. 1.08 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »