25.04.2024

    

История и ръководство:  

Първата самостоятелна структура на Министерство на земеделието и горите, която е създадена във връзка със ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ е Регионална служба „Земя и земеползване” към Управление „Земя и земеползване“ на МЗХП  през 1991 г. Съставът за Добрич е бил от четирима души, като ръководител е бил инж. Костадин Батанов до 01.03.1998 г.

През 1995 г. в МЗХП се структурира ГУ „Земя и поземлена собственост“ и съответно към нея се организират и Регионалните служби  „Земя и поземлена собственост“.

За периода от м.03 до м.07 на 1998 г. службата се ръководи от инж. Софка Баева.

През м.07.1998 г. в МЗГАР се структурира ГУ “Поземлена реформа“ и съответно към нея се организират и Регионалните служби  „Поземлена реформа“.

За периода от м.11.1998 г. до 17.01.2000 г. ръководител на службата е Здравко Иванов, като съставът за Добрич е бил от четирима души.

В годините след всички тези трансформации на структури на МЗХГ се стига до създаването на Областните дирекции „Земеделие и гори” на 17.01. 2000 г. Съставът на ОД “ЗГ“ Добрич е бил от 12 души. На по-късен етап в състава на ОД “ЗГ“ са включени и бившите Поземлени комисии като Общински служби по земеделие.

Хронологичната история на ръководството й е, както следва:

 

 

Период

 

Ръководител

 

Министър

 

17.01.2000 – 31.12.2002

Здравко Иванов - директор

 

Венцислав Върбанов

Мехмед Дикме

14.01.2002 – 06.12.2005

Мегдат Адем – директор

Мехмед Дикме

Нихат Кабил

07.12.2005 – 01.07.2006

инж. Десислава Иванова – ИД директор

 

Нихат Кабил

21.07.2006 – 24.01.2009

Добри Драгнев – директор

Нихат Кабил

Валери Цветанов

26.01.2009 – 27.07.2009

Янка Димитрова – ИД директор

 

Валери Цветанов

14.09.2009 – 12.11.2009

Радой Радоев – ИД директор

 

Д-р Мирослав Найденов

13.11.2009 – 03.09.2013

Стелиян Митев – директор

Д-р Мирослав Найденов

Иван Станков

Проф. Димитър Греков

12.09.2013 – 04.12.2014

Зия Халил – директор

Проф. Димитър Греков

Васил Грудев

Десислава Танева

05.12.2014 – 06.10.2017

Тодорка Макарова-Кирчева – директор

Десислава Танева

Проф. д-р Христо Бозуков

Румен Порожанов

06.10.2017 г. до сега             

инж. Десислава Иванова –  директор

Румен Порожанов

Десислава Танева

 

Структура: Численият състав на ОДЗ-Добрич, съгласно Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”, към 31.12.2019 г. е от 76 броя служители по щат, от които 24 щатни бройки са за „Областна дирекция земеделие“, град Добрич и 52 за седемте общинските служби.

 

За дирекцията:

В началото на поземлените реформи със ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ Област Добрич е пилотна във старта на изготвянето и приемането на картите на възстановената собственост. Първите решения за възстановена земеделска земя са връчени на собственици в землището на град Добрич. Голям е приносът на тогавашната структура, която осъществява заявяването и възстановяването на земеделските земи от ДПФ и координира дейността на поземлените комисии.

В областта приоритетно са проведени процедурите по възлагане, изработване и приемане на планове за парцелиране на стопанските дворове на бившите организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ в периода 1992 г. – 1995 г.

Първо за територията на страната в областта са стартирани и процесите по обезщетяването на собствениците с ПКБ.

Въпреки малкото горски територии в обл. Добрич тук е осъществено и първото за страната връчване на решенията за възстановена собственост върху гори, след съвместяването на КВС с картите на горските територии.

В тази връзка в обл. Добрич е стартиран и един от пилотните проекти по създаване на кадастрални карти на населените места и на земеделските площи за територията на общ. Балчик, влезли в режим на поддръжка от АГКК през 2003 г.

В обл. Добрич за землището на с. Абрит, общ. Крушари бе изработен и един от пилотните проекти за комасация на земеделските земи през 2004 г. , но проектът така и не се финализира както и Законът за комасация на земеделските земи остана само на проектно ниво.

Поради наличието на голямо количество земеделски земи и стопански дворове собственост на ДПФ-МЗХГ, стопанисването, управлението и разпореждането с тези имоти е един от основните приоритети на ОД ”Земеделие” Добрич.

Немаловажен приоритет е и подобряване качеството на административните услуги и намаляване на сроковете за предоставянето им в сферите на дейности, осъществявани от ОД ”Земеделие”. Като брой по данни на регистъра на Наредба № 3/1999 г. земеделските стопани са около 4150, но това се дължи на факта, че големи количества обработваеми земи  са съсредоточени в обхвата на дейност на малко на брой големи стопанства.