22.04.2024

З А П О В Е Д № РД 11 –150 гр. Бургас; 24.02.2017 г. На основание Заповед №РД 11-464/22.12.2016 г., за възобновяване на основние чл.99 и 102 АПК и чл. 75а, ал.1, т. 2, във вр. с чл. 72в, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх. № 45/12.01.2017 г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-464/22.12.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено споразумение на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, 795.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 178 31.03.2017 г. гр. Бургас; На основание §4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /Обнародван в ДВ брой №13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г./ и чл. 72а, ал. 1, т.2 от ППЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на земеделските земи с начин на трайно ползване „трайни насаждения”, и на основание §4, ал.1, т.4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Доклад вх.№ 763/30.03.2017 г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-141/23.02.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Бургас и представено служебно разпределение, с вх.№ 2 от 30.03.2017 г. О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване на трайни насаждения с начин на трайно ползване „трайни насаждения” за землището на с. Ясна поляна, ЕКАТТЕ 87655, общ. Приморско 190.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 177 31.03.2017 г. гр. Бургас; На основание §4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /Обнародван в ДВ брой №13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г./ и чл. 72а, ал. 1, т.2 от ППЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на земеделските земи с начин на трайно ползване „трайни насаждения”, и на основание §4, ал.1, т.4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Доклад вх.№ 762/30.03.2017 г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-141/23.02.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Бургас и представено служебно разпределение, с вх.№ 1 от 30.03.2017 г. О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване на трайни насаждения с начин на трайно ползване „трайни насаждения” за землището на гр. Приморско, ЕКАТТЕ 58356, общ. Приморско 303.00 KB
ЗАПОВЕД на основание чл.37 ”в”, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72 б от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно създаване на масиви за ползване по сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за определяне на масиви за ползване на земеделски земи, за землищата на територията на община Приморско 100.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 196 10.04.2017 г. гр. Бургас; На основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ, във връзка с §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /Обнародван в ДВ брой №13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г./ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2017 г., предвид Доклад вх.№ 831/10.04.2017 г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-141/23.02.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37ж, ал.6 ЗСПЗЗ вх.№ 3 от 10.04.2017 г. О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2017 г. за землището на на с. Ясна поляна 140.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11-141/23.02.2017 г. гр.Бургас На основание чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал.1 и чл.72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и §4, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /Обнародван в ДВ брой № 13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г./, във връзка с чл.3, ал.3, т.1, т.3 от Устройствен правилник на областните дирекции “Земeделие“ НАРЕЖДАМ: 91.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –464 гр. Бургас; 22.12.2016г. На основание чл. 99, т. 2 от Административно процесуалния кодекс, чл. 102, ал. 2 от АПК, чл. 37в, ал. 1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 72б, ал. 1 и ал. 2 и чл. 72в, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 102.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –274 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2372/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-131/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 2 от 31.08.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на гр. Приморско 917.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 277 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2375/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-131/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 4 от 31.08.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Ново Паничарево, ЕКАТТЕ 52129, общ. Приморско, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г 2.47 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –276 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2374/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-131/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 1 от 31.08.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Веселие, ЕКАТТЕ 10731, общ. Приморско, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г 1.56 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации