25.07.2024


Оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в ОД "Земеделие" Търговище и Общински служби по земеделие, съгласно подадени анкетни карти за 2023 г. 21.84 KB
Оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в ОД "Земеделие" Търговище и Общински служби по земеделие, съгласно подадени анкетни карти за 2022 г. 22.06 KB
Банкови сметки на ОД „Земеделие“ Търговище 23.51 KB
Харта на клиента 80.53 KB
Протокол устно искане 16.59 KB
Заявление свободен текст 18.41 KB
Списък с адреси и контакти 17.12 KB
Списък на административните услуги предоставяни от ОД „Земеделие“ Търговище 25.62 KB
Списък на административните услуги предоставяни от Общински служби по земеделие 20.51 KB
Списък на административните услуги предоставяне от ОСЗ от името на АГКК за неурбанизираната територия на област Търговище с влезли в сила заповеди за одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри 21.95 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »