25.07.2024


Днес 01.07.2024 г., ОД „Земеделие“ Търговище публикува обявление до земеделските стопани за територията на област Търговище във връзка с процедурите по чл. 37в от ЗСПЗЗ за 2024/2025 стопанска година. 68.27 KB
Заповед № РД-04-117 от 20.06.2024 г. за откриване на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд на територията на област Търговище, за стопанската 2024/ 2025 година, публикувана в местен вестник „Знаме“ на 24.06.2024 г. Списък със свободни имоти от ДПФ за отдаване под наем и аренда за 2024/2025 стопанска година. Документи за участие в търг 2024/2025 г. – физически лица. Документи за участие в търг 2024/2025 г. – юридически лица. Образци на документи. 6.22 MB
Днес 24.06.2024 г., ОД „Земеделие“ Търговище публикува Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за 2024/2025 стопанска година, без търг или конкурс, изготвен на основание чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 8 от ППЗСПЗЗ. 82.80 KB
Списък със свободни имоти от ДПФ с начин на трайно ползване "пасища" и "ливади", одобрен със Заповед № РД 46-53/ 28.02.2023 г. на министъра на земеделието и храните по реда на чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2024/ 2025 година на територията на област Търговище. 41.93 KB
Заповед № РД-04-387 от 24.10.2023 г. за откриване на втора тръжна сесия по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем за срок от една стопанска година на свободни земеделски земи – пасища и ливади от държавния поземлен фонд на територията на област Търговище, за стопанската 2023/ 2024 година, публикувана в местен вестник „Знаме“ на 30.10.2023 г.; Списък със свободни имоти от ДПФ – пасища и ливади за отдаване под наем за 2023/2024 стопанска година; Документи за участие в търг 2023/2024 г. – физически лица; Документи за участие в търг 2023/2024 г. – юридически лица; 298.39 KB
Заповед № РД-04-385 от 24.10.2023 г. за откриване на втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд на територията на област Търговище, за стопанската 2023/ 2024 година, публикувана в местен вестник „Знаме“ на 30.10.2023 г. Списъци със свободни имоти от ДПФ за отдаване под наем и аренда за 2023/2024 стопанска година; Документи за участие в търг 2023/2024 г. – физически лица; Документи за участие в търг 2023/2024 г. – юридически лица. 233.55 KB
Заповед № РД-04-176 от 22.08.2023 г. за откриване на първа тръжна сесия за отдаване под наем за срок от една стопанска година на свободни земеделски земи – пасища и ливади от държавния поземлен фонд на територията на област Търговище, за стопанската 2023/ 2024 година, публикувана в местен вестник „Знаме“ на 28.08.2023 г.; Списък със свободни имоти от ДПФ – пасища и ливади за отдаване под наем за 2023/2024 стопанска година; Документи за участие в търг 2023/2024 г. – физически лица; Документи за участие в търг 2023/2024 г. – юридически лица; 353.34 KB
Протокол от 31.07.2023 г. за проведена първа тръжна сесия за 2023/2024 стопанска година за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ, находящи се на територията на община Търговище; Приложение № 1 към протокол от 31.07.2023 г. за класиране от проведен търг за едногодишни полски култури за община Търговище. 249.62 KB
Протокол от 01.08.2023 г. за проведена първа тръжна сесия за 2023/2024 стопанска година за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ, находящи се на територията на община Омуртаг; Приложение № 1 към протокол от 01.08.2023 г. за класиране от проведен търг за едногодишни полски култури за община Омуртаг. 84.04 KB
Протокол от 01.08.2023 г. за проведена първа тръжна сесия за 2023/2024 стопанска година за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ, находящи се на територията на община Антоново; Приложение № 1 към протокол от 01.08.2023 г. за класиране от проведен търг за едногодишни полски култури за община Антоново. 112.35 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »