25.07.2024


Вътрешни правила за определяне на цената за ползване на имоти от държавния поземлен фонд на основание едногодишни договори по реда на чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и процедурата по сключване на договорите за землища на територията на област Търговище; Заповед № РД-04-360/03.10.2022 г. на директора на ОД ”Земеделие” Търговище за утвърждаване на Вътрешните правила. 107.69 KB
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОД "Земеделие" Търговище - публикувано 16.08.2016 244.00 KB
Вътрешни правила за „Условията и реда за изплащане на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите ползвани по реда на чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди за утвърждаване на постигнатите доброволни споразумения/служебни разпределения за землищата в област Търговище”. 9.17 MB
Инструкция за организация на документооборота 148.04 KB
Инструкция за механизма на обработване на личните данни и защитата им от незаконни форми на обработване в ОД Земеделие Търговище 93.67 KB
Вътрешни правила за планиране, изпълнение и контрол върху бюджета на ОД Земеделие Търговище в програмен формат 85.02 KB
Вътрешни правила за организация на дейността на ОД Земеделие Търговище 151.37 KB
Вътрешни правила за реда и начина за осъществяване на предварителен контрол на документи и действия, свързани с цялостната дейност на ОД Земеделие Търговище 142.13 KB
Вътрешни правила за системата за двоен подпис 52.07 KB
Вътрешни правила за прилагане на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в ОД Земеделие Търговище 82.98 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »