03.12.2020


Протокол от 03.08.2020 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на следно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2019/2020 година. Заповед № РД-04-207/04.08.2020 г. за утвърждаване на протокол от 04.08.2020г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2019/2020 година. 1.14 MB
Протокол от 25.07.2019 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на следно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2018/2019 година. Заповед № РД-04-73/26.07.2019г. за утвърждаване на протокол от 25.07.2019г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2018/2019 година. 145.40 KB
Протокол от 08.08.2018 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на следно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2017/2018 година. Заповед № РД-05-2939/08.08.2018г. за утвърждаване на протокол от 14.08.2014г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2017/2018 година. 120.56 KB
Заповед № РД-05-3962/16.10.2017 г. за изменение на протокол от 04.08.2017 год. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2016/2017 година, утвърден със заповед № РД-05-3162 от 04.08.2017 год., на директора на ОД „Земеделие”, в частта за землищата на селата Александрово, Лиляк и Пресиян, община Търговище. 96.50 KB
Протокол от 04.08.201 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на средно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2016/2017 година. Заповед № РД-05-3162/04.08.2017г. за утвърждаване на протокол от 04.08.2017г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2016/2017 година. 112.35 KB
Протокол от 09.08.2016 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на средно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2015/2016 година. Заповед № РД-05-3429/09.08.2016г. за утвърждаване на протокол от 09.08.2016г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2015/2016 година. 982.74 KB
Информация, указания и образци във връзка с процедурата по изплащане на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите ползвани по реда на чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди за утвърждаване на постигнатите доброволни споразумения/служебни разпределения за землищата в област Търговище. 28.54 KB
СПРАВКА ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2015/2016 ГОДИНА И СРОКОВЕТЕ ПО ЗЕМЛИЩА ЗА ВНАСЯНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.7, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗСПЗЗ /БЕЛИ ПЕТНА/. 35.90 KB
Образец на заявление за изплащане от ОД „Земеделие” на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ; Указания за изплащане на средствата; Заповед № РД 09-874/13.11.2015г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на указания и образец на заявление за изплащане на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. 103.09 KB
Протокол от 14.08.2015 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на средно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2014/2015 година. Заповед № РД-05-1737/14.08.2015г. за утвърждаване на протокол от 14.08.2015г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2014/2015 година. 208.23 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »