25.07.2024


 Информация за връзка: 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ТЪРГОВИЩЕ

адрес: п.к.7700 гр. Търговище, ул.“Христо Ботев” № 3,етаж 1

Е-mail: ODZG_Targovishte@mzh.government.bg

Централа: 0601/62 005, 0601/62 784;

Ръководство

Служебен GSM

Донко Донков -  Директор

0879 110 518

Дирекция "Административно-правна,финансово-стопанска

дейност и човешки ресурси"

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Мадлена Станоева - Директор Д-я "АПФСЧР"

 0879 110 520

Нели Неделчева – главен счетоводител

0879 110 521

Калин Димов – главен юрисконсулт

0879 110 524

Биляна Рачева – юрисконсулт

през централа

Мариета Георгиева – старши експерт

през централа

Биляна Цонева – младши експерт

през централа

Главна дирекция „Аграрно развитие”

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Цветелина Цанков - Главен директор на ГД "АР"

 079 110 522

Боянка Боянова – главен експерт

0879 110 558

Галя Георгиева – главен експерт

0879 110 523

Теодора Христова – главен експерт

0879 110 555

Мергюл Ниязиева - главен експерт 

0882 801 725 

Антон Владимиров - главен експерт

0899 038 994

Светослав Драганов - главен инспектор 

0882 298 282

Даниела Маркова – старши експерт

през централа

Драгомир Драгнев - старши експерт

0883 340 004
Ерджан Мехмед - инспектор 

0879 110 540

Светлана Стойчева – главен специалист

0879 110 558

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АНТОНОВО

адрес: п.к.7970, гр. Антоново, бул.“Тузлушки герои” № 53

Е-mail : a_oszg.antonovo@abv.bg

телефон/факс: 06071/24 96; GSM 0879 110 559

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Айдън Ахмедов - Началник

0879 110 549

Хатидже Хюсеинова – младши експерт

0879 110 559

Станислав Стаменов – главен специалист

06071/24 96ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОМУРТАГ

адрес: п.к.7900 гр. Омуртаг,ул.“Георги Сава Раковски” № 18

Е-mail : oszg_omurtag1@abv.bg

телефон/факс: 0605/23 44;GSM 0879 110 556; 

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Ивалин Тодоров – Начальник

0879 110 554

Галина Зиновиева – главен експерт

0879 110 544

Тунджай Сеидов - младши експерт 

0879 110 546

Рена Велинова - главен специалист

0897 110 544

Хазел Ахмедова- старши специалист

0879 110 556

Шенай Ниязиева – старши специалист

0879 110 546

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПОПОВО

адрес:п.к.7800, гр. Попово, ул.”Мара Тасева” № 3

Е-mail: osz_popovo@abv.bg          

телефон/факс: 0608/46 574;GSM 0879 110 561; 

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Милена Проданова - Началник 

0879 110 519

Зорница Милушева - главен експерт

0879 110 561

Десислава Стефанова - старши експерт

0879 110 561

Биляна Йорданова - младши експерт 

0879 110 561

Десислава Дичева - младши експерт 

0879 110 551

Силвина Борисова - главен специалист

0884 110 561

Хюсеин Хюсеинов - главен специалист 

0879 110 551

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТЪРГОВИЩЕ

адрес: п.к.7700 гр. Търговище, ул.“Христо Ботев” № 3, ет. 1

Е-mail : oszg_tg@abv.bg

телефон/факс: 0601/65 451;GSM 0879 110 557;

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Мария Панайотова - Началник

0879 110 532

Джошкун Мехмедов – младши експерт

0879 110 535

Антония Цветанова – младши експерт

0601/ 654 51

Мехмед Льотин – младши експерт

0879 110 557

Деница Трифонова – младши експерт

0601/654 51

Красимира Христова – главен специалист

0601/654 51

Емине Ибрям – главен специалист

0601/654 51

през централа

през централа