25.07.2024


Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. 249.66 KB
Наредба № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно. 258.68 KB
Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат. 508.78 KB
Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението. 228.81 KB
Наредба № 109 от 12.09.2006 г. за официалния контрол върху фуражите. 380.40 KB
Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. 159.48 KB
Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър. 193.64 KB
Наредба № 15 от 07.04.2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. 146.76 KB
Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение. 453.96 KB
Наредба № 7 от 28.12.2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях. 214.52 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »