новини
 • July 25, 2022
  От 25 юли до 7 август се забранява косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи.
  прочети >>
 • July 18, 2022
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2022 г. В област Търговище, поради 100 % самолетно заснемане, през настоящата година теренни проверки няма да бъдат извършвани.
  прочети >>
 • December 16, 2021
  Земеделските производители вече могат да проверят дали попадат в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД 09-858 от 28.07.2022 г. във връзка с заповед № РД 09-847 от 22.07.2022г. на министъра на земеделието. 121.63 KB
Заповед РД 09-847/ 22.07.2022г. на министъра на земеделието д-р Иван Иванов за забрана в периода от 25 юли до 7 август 2022 г. включително, поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, чрез косене. 268.43 KB
График за извършване на проверки през месец АВГУСТ 2022 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 25.07.2022 год. 61.24 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ЮЛИ 2022 г. - публикувано на 25.07.2022 год. 63.73 KB
Заповед №РД 09-823 от 14.07.2022 г. на министъра на земеделието за организирането и извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2022 413.95 KB
Заповед № РД-04-145 от 13.07.2022 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти на територията на с. Паламарца, общ. Попово, обл. Търговище в обхвата на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ. Тръжни Документи за физически и юридически лица. 73.73 KB
Решение № ПП-10-04/07.07.2022 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 67.68 KB
Обявление до земеделските стопани във връзка с условията за участие в процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година. 100.00 KB
График за вземане на средни проби от есенници реколта 2022 през месец ЮЛИ 2021 - обявен на 27.06.2022 год. 61.35 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ЮЛИ 2022 г. - публикувано на 27.06.2022 год. 63.81 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »