новини
 • February 06, 2024
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • February 23, 2023
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • February 17, 2023
  Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД-04-46 от 26.03.2024 г. за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор 58972.17.15 по КККР на с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище. 71.74 KB
Заповед № РД-04-45 от 26.03.2024 г. за класиране на кандидатите в проведен първи търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор 58972.17.14 по КККР на с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище. 71.69 KB
График за извършване на проверки през месец АПРИЛ 2024 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 25.03.2024 год. 62.93 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец МАРТ по чл.58 о, ал.1 и по чл.58 о, ал.3, от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ на 2024 г. – публикувано на 25.03.2024 г. 61.76 KB
График за извършване на проверки през месец МАРТ 2024 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 26.02.2024 год. 62.70 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ФЕВРУАРИ 2024 г. - публикувано на 26.02.2024 год. 63.71 KB
Протокол № 1 от 23.02.2024 г. за класиране на кандидатите в проведен първи търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлен имот по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, на територията с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище. 77.15 KB
Протокол № 2 от 23.02.2024 г. за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлен имот по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ, на територията с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище. 77.43 KB
Уведомление за прилагане на разпоредбите на Наредба № 5/03.02.2016 г. относно периодичните проверки за оборудване по прилагане на продукти за растителна защита (ОППРЗ). 339.94 KB
Заповед №РД 09-82 от 30.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол за кампания 2023 г 224.23 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »