новини
 • December 16, 2021
  Земеделските производители вече могат да проверят дали попадат в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021
  прочети >>
 • August 10, 2021
  До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната.
  прочети >>
 • August 09, 2021
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД-04-395 от 19.10.2021 г. за класиране на кандидатите, участвали в търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти в обхвата на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ на територията на с. Кошничари, общ. Търговище, открит със Заповед № РД-04-70/ 11.03.2021 г. 72.75 KB
Заповед № РД-04-394 от 19.10.2021 г. за класиране на кандидатите, участвали в първи търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти в обхвата на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ на територията на с. Гърчиново, общ. Опака, обл. Търговище, открит със Заповед № РД-04-69/ 11.03.2021 г. 72.19 KB
График за провеждане на годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец ОКТОМВРИ 2021 година, по населени места в област Търговище – обявен на 05.10.2021 г. 57.55 KB
График за извършване на проверки през месец ОКТОМВРИ 2021г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 05.10.2021 год. 60.28 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец СЕПТЕМВРИ, по чл.58 о, ал.1 и чл.58 о, ал.3, от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 24.09.2021 г. 63.68 KB
Срок и указания за подаване на декларация за произведено количество зърно от есенници, реколта 2020/2021 г. 124.98 KB
Уведомление за срока по чл. 58о, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС за м. август 2021 г. 63.48 KB
График за вземане на средни проби слънчоглед и царевица и извършване на проверки по Наредба № 23/29.12.2015 г. през м. септември 2021 г. 62.92 KB
Във връзка с кампанията по изготвяне на споразумения за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, МЗХГ уведомява всички заинтересовани лица, относно изискванията към параметрите, на които следва да отговаря графичната част на проектите на доброволните споразумения, представяни в Общинските служби по земеделие. 71.95 KB
Индикативен график за извършване на специализирана теренна проверка за 2021 година в област Търговище. 20.56 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »