04.07.2022


Протокол от 15.06.2022 г. за разпределение на ПМЛ от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 9 и слeдващи от ЗСПЗЗ за община Омуртаг. 98.61 KB
Заповед № РД-04-134/17.06.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Търговище за стопанската 2022/ 2023 година - за отглеждане на едногодишни полски култури, създаване на трайни насаждения, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и земеделски земи, представляващи имоти по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ; Списъци със свободните имоти от ДПФ; Документи за участие в търг за физически лица; Документи за участие в търг за кооперации, еднолични търговци и юридически лица. 1.31 MB
Заповед № РД 46-59/28.02.2022 г. на заместник-министъра на земеделието, издадена на основание чл. 37и, ал. 2, във връзка с чл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед РД 09-41/19.01.2022 г. на министъра на земеделието; Приложение № 1 – Списък със свободни имоти с НТП "пасища" и "ливади" от ДПФ по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година, на територията на Търговище; 159.92 KB
Заповед № РД-04-18/ 02.02.2022 г. за откриване на трета тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд по реда на чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ на територията на област Търговище за стопанската 2021/ 2022 г. Тръжни документи. Списък с имоти. 368.46 KB
Заповед № РД-04-10/12.01.2022 г. за откриване на процедура по провеждането на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд област Търговище за стопанската 2021/2022 година. Списъци на свободните имотите от ДПФ; Документи за участие в търг за физически лица; Документи за участие в търг за кооперации, ЕТ и юридически лица. 344.73 KB
Заповед № РД-04-410/ 01.12.2021 г. за откриване на втора тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд по реда на чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ на територията на област Търговище за стопанската 2021/ 2022 г. Тръжни документи. Списък с имоти. 369.40 KB
Заповед № РД-04-199/ 23.09.2021 г. за откриване на първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на територията на област Търговище за стопанската 2021/ 2022 г. Тръжни документи. Списък с имоти. 405.61 KB
Заповед № РД-04-144/ 04.06.2021 г. за откриване на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободни земи от ДПФ в област Търговище за стопанската 2021/2022 година; Списъци със свободни имоти от ДПФ за отдаване под наем и аренда в първа тръжна сесия за 2021/2022 стопанска година; Документи за участие в търг 2021/2022 г. – физически лица и юридически лица; 1.40 MB
Заповед № РД-04-449/26.11.2020 г. за откриване на процедура по провеждането на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд област Търговище за стопанската 2020/2021 година. Списъци на имотите от ДПФ; Документи за участие в търг за физически лица; Документи за участие в търг за кооперации, ЕТ и юридически лица; Образци за договори за наем и аренда. 602.82 KB
Заповед № РД-04-436/22.10.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на област Търговище за стопанската 2020/2021 година; Списък с имоти; Тръжни документи за участие в търга за юридически и физически лица. 444.65 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »