04.07.2022


Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2021 г. 15.76 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 г. 15.76 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД „Земеделие“ Търговище, както и форматите, в които е достъпна по чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. 65.33 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 г. 19.24 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. 19.55 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г. 18.30 KB
Вътрешни правила за осигуряване на достъп до обществена информация в ОД Земеделие Търговище 124.28 KB
Образец на заявление за предоставяне на достъп до обществена информация 32.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Търговище за определяне на процедурите в изпълнение на изискванията по ЗДОИ. 84.50 KB
Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" Търговище. 147.50 KB