27.05.2024


 Информация за връзка: 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ТЪРГОВИЩЕ

адрес: п.к.7700 гр. Търговище, ул.“Христо Ботев” № 3,етаж 1

Е-mail: ODZG_Targovishte@mzh.government.bg

Централа:0601/62 005, 0601/62 784;

GSM 0879 110 558;GSM 0879 110 555

Ръководство

Служебен GSM

Донко Донков -  Директор

0879 110 518

Дирекция "Административно-правна,финансово-стопанска

дейност и човешки ресурси"

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Мадлена Станоева - Директор Д-я "АПФСЧР"

 0879 110 520

Нели Неделчева – главен счетоводител

0879 110 521

Калин Димов – главен юрисконсулт

0879 110 524

Биляна Рачева – юрисконсулт

0879 110 548

Мариета Георгиева – старши експерт

0879 110 531

Биляна Конева – младши експерт

0879 110 538

Главна дирекция „Аграрно развитие”

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Цветелина Цанков - Главен директор на ГД "АР"

 079 110 522

Боянка Боянова – главен експерт

0879 110 526

Галя Георгиева – главен експерт

0879 110 523

Теодора Христова – главен експерт

0879 110 527

Мергюл Ниязиева - главен експерт 

0879 110 528 

Антон Владимиров - главен експерт

0899 038 994

Светослав Драганов - главен инспектор 

0882 298 282

Даниела Маркова – старши експерт

0879 110 530

Драгомир Драгнев - старши експерт

0883 340 004
Ерджан Мехмед - инспектор 

0895 269 017

Светлана Стойчева – главен специалист

0879 110 525

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АНТОНОВО

адрес: п.к.7970, гр. Антоново, бул.“Тузлушки герои” № 53

Е-mail : a_oszg.antonovo@abv.bg

телефон/факс: 06071/24 96; GSM 0879 110 559

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Айдън Ахмедов - Началник

0879 110 549

Хатидже Хюсеинова – младши експерт

0879 110 363

Станислав Стаменов – главен специалист

0879 110 551

Айше Алиева – главен специалист

0879 110 552ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОМУРТАГ

адрес: п.к.7900 гр. Омуртаг,ул.“Георги Сава Раковски” № 18

Е-mail : oszg_omurtag1@abv.bg

телефон/факс: 0605/23 44;GSM 0879 110 556; 

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Ивалин Тодоров – Начальник

0879 110 554

Галина Зиновиева – главен експерт

0879 110 544

Тунджай Сеидов - младши експерт 

0879 110 546

Рена Велинова - главен специалист

0897 110 547

Хазел Ахмедова- старши специалист

0879 110 556

Шенай Ниязиева – старши специалист

0879 110 546

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПОПОВО

адрес:п.к.7800, гр. Попово, ул.”Мара Тасева” № 3

Е-mail: osz_popovo@abv.bg          

телефон/факс: 0608/46 574;GSM 0879 110 561; 

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Милена Проданова - Началник 

0879 110 519

Зорница Милушева - главен експерт

0879 110 540 

Десислава Стефанова - старши експерт

0879 110 561

Биляна Йорданова - младши експерт 

0879 110 553 

Десислава Дичева - младши експерт 

0879 110 561

Силвина Борисова - главен специалист

0884 118 142

Хюсеин Хюсеинов - главен специалист 

0879 110 542 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТЪРГОВИЩЕ

адрес: п.к.7700 гр. Търговище, ул.“Христо Ботев” № 3, ет. 1

Е-mail : oszg_tg@abv.bg

телефон/факс: 0601/65 451;GSM 0879 110 557;

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Мария Панайотова - Началник

0879 110 532

Джошкун Мехмедов – младши експерт

0879 110 535

Антония Цветанова – младши експерт

----------------

Мехмед Льотин – младши експерт

0879 110 534

Деница Трифонова – младши експерт

0879 110 533

Красимира Христова – главен специалист

0879 110 537

Емине Ибрям – главен специалист

0879 110 538