07.12.2023


ЗА КОНТАКТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ТЪРГОВИЩЕ

адрес: п.к.7700 гр. Търговище, ул.“Христо Ботев” № 3,етаж 1

Е-mail: ODZG_Targovishte@mzh.government.bg

Централа:0601/62 005, 0601/62 784;

GSM 0879 110 558;GSM 0879 110 555

Ръководство

Служебен GSM

Донко  Донков - Директор

0879 110 518

Севда  Ерменкова  - Главен секретар

0879 110 550

Дирекция "Административно-правна,финансово-стопанска

дейност и човешки ресурси"

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Мадлена Станоева - Директор Д”АПФСЧР”

0879 110 520

Нели Неделчева       – главен счетоводител

0879 110 521

Калин Димов            – главен юрисконсулт

0879 110 524

Биляна Рачева         –  юрисконсулт

0879 110 548

Мариета  Георгиева  – старши експерт

0879 110 531

Биляна Цонева         –  младши експерт

0879 110 538

Главна дирекция „Аграрно развитие”

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Цветелин Цанков - Главен директор ГД „АР”

0879 110 522

Боянка Боянова        – главен експерт

0879 110 526

Галя Георгиева         – главен експерт

0879 110 523

Теодора Христова     – главен експерт

0879 110 527

Антон Владимиров    – главен експерт

0899 038 994

Светослав Драганов – главен инспектор

0882 298 282

Ерджан Мехмед – инспектор


Даниела Маркова    – старши експерт

0879 110 530

Мергюл Ниязиева    – главен експерт

0879 110 528

Драгомир Драгнев   – старши експерт

0883 340 004

Светлана Стойчева  – главен специалист

0879 110 525

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИE  АНТОНОВО

адрес: п.к.7970, гр. Антоново, бул.“Тузлушки герои” № 53

Е-mail : a_oszg.antonovo@abv.bg

телефон/факс: 06071/24 96; GSM 0879 110 559

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Айдън Ахмедов - Началник

0879 110 549

Хатидже Хюсеинова – младши експерт

0879 110 363

Станислав Стаменов – главен специалист

0879 110 551

Айше Алиева            – главен специалист

0879 110 552ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОМУРТАГ

адрес: п.к.7900 гр. Омуртаг,ул.“Георги Сава Раковски”  № 18

Е-mail : oszg_omurtag1@abv.bg

телефон/факс: 0605/23 44;GSM 0879 110 556; 

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Ивалин Тодоров  – Началник

0879 110 554

Галина Зиновиева – главен експерт

0879 110 544

  Рена Велинова   -  главен специалист
   0897  110 547

Хазел Ахмедова- старши специалист

0879 110 556

Шенай Ниязиева – старши специалист

0879 110 546

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПОПОВО

адрес:п.к.7800, гр. Попово, ул.”Мара Тасева” № 3

Е-mail: osz_popovo@abv.bg          

телефон/факс: 0608/46 574;GSM 0879 110 561; 

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Милена Проданова – Началник

0879 110 519

Зорница Милушева  – главен експерт

0879 110 540

Биляна Йорданова – младши експерт

0879 110 553

Наталия Ристовска - старши експерт

 

Силвина Борисова –главен специалист


Хюсеин Хюсеинов - главен специалист

0879 110 542

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТЪРГОВИЩЕ

адрес: п.к.7700 гр. Търговище, ул.“Христо Ботев” № 3, ет. 1

Е-mail : oszg_tg@abv.bg

телефон/факс: 0601/65 451;GSM 0879 110 557;

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Мария Панайотова - Началник

0879 110 532

Джошкун Мехмедов   – младши експерт

0879 110 535

Антония Цветанова   – младши експерт

----------------

Мехмед Льотин         – младши експерт

0879 110 534

Деница Трифонова – младши експерт

0879 110 533

Красимира Христова – главен специалист

0879 110 537

Емине Ибрям            – главен специалист

0879 110 538