20.10.2020


ЗА КОНТАКТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ТЪРГОВИЩЕ

адрес: п.к.7700 гр. Търговище, ул.“Христо Ботев” № 3,етаж 1

Е-mail: ODZG_Targovishte@mzh.government.bg

Централа:0601/62 005, 0601/62 784; Директор: 0601/62 194

GSM 0879 110 560;GSM 0879 110 558;GSM 0879 110 555

Ръководство

Служебен GSM

Севда Ерменкова - Директор

0879 110 550

Донко Донков      - Главен секретар

0879 110 518

Дирекция "Административно-правна,финансово-стопанска

дейност и човешки ресурси"

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Мадлена Станоева - Директор Д”АПФСЧР”

0879 110 520

Нели Неделчева       – главен счетоводител

0879 110 521

Калин Димов            – старши юрисконсулт

0879 110 524

Биляна Рачева           юрисконсулт

0879 110 548

Мариета  Георгиева  – старши експерт

0879 110 531

Биляна Цонева         –  младши експерт

0898 450 340

Главна дирекция „Аграрно развитие”

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Цветелин Цанков - Главен директор ГД „АР”

0879 110 522

Боянка Боянова        – главен експерт

0879 110 526

Галя Георгиева         – главен експерт

0879 110 523

Теодора Христова     – главен експерт

0879 110 527

Антон Владимиров    – главен експерт

0899 038 994

Светослав Драганов – главен инспектор

0882 298 282

                                 – инспектор


Даниела Маркова    – старши експерт

0879 110 530

Мергюл Ниязиева    – главен експерт

0879 110 528

Драгомир Драгнев   – младши експерт

0883 340 004

Светлана Стойчева  – главен специалист

0879 110 525

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИE  АНТОНОВО

адрес: п.к.7970, гр. Антоново, бул.“Тузлушки герои” № 53

Е-mail : a_oszg.antonovo@abv.bg

телефон/факс: 06071/24 96; GSM 0879 110 559

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Айдън Ахмедов - Началник

0879 110 549

Хатидже Хюсеинова – младши експерт

0879 110 363

Станислав Стаменов – главен специалист

0879 110 551

Айше Алиева            – главен специалист

0879 110 552

Джейлян Хасанова    – старши специалист

0879 292 361

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОМУРТАГ

адрес: п.к.7900 гр. Омуртаг,ул.“Георги Сава Раковски”  № 18

Е-mail : osz_omurtag1@abv.bg

телефон/факс: 0605/62 344;GSM 0879 110 556;GSM 0882 016 697

 

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Ивалин Тодоров  – Началник

0879 110 554

Галина Зиновиева – главен експерт

0879 110 544

Хаджер Мехмед     – младши експерт

0879 110 545

                             – главен специалист

0879 110 546

Рена Велинова      – главен специалист

0879 110 547

Хазел Ахмедова    – старши специалист

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПОПОВО

адрес:п.к.7800, гр. Попово, ул.”Мара Тасева” № 3

Е-mail: osz_popovo@abv.bg          

телефон/факс: 0608/46 574;GSM 0879 110 561;GSM 0882 016 643

 

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Милена Проданова – Началник

0879 110 519

Наталия Ристовска       – младши експерт

0879 110 540

Димитър Минчев – младши експерт

0879 110 543

Силвина Борисова –главен специалист

0879 110 549

Хюсеин Хюсеинов - главен специалист

0879 110 542

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТЪРГОВИЩЕ

адрес: п.к.7700 гр. Търговище, ул.“Христо Ботев” № 3, ет. 1

Е-mail : oszg_tg@abv.bg

телефон/факс: 0601/65 451;GSM 0879 110 557;GSM 0882 016 533

Име, фамилия, длъжност

Служебен GSM

Мария Панайотова - Началник

0879 110 532

Джошкун Мехмедов   – младши експерт

0879 110 535

Антония Цветанова   – младши експерт

----------------

Мехмед Льотин         – младши експерт

0879 110 534

Неврие Аптарманова – главен специалист

0879 110 536

Красимира Христова – главен специалист

0879 110 537

Емине Ибрям            – главен специалист

0879 110 538

Деница Трифонова   – младши експерт

0879 110 533