04.07.2022


Обявление до земеделските стопани във връзка с условията за участие в процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година. 100.00 KB
График за вземане на средни проби от есенници реколта 2022 през месец ЮЛИ 2021 - обявен на 27.06.2022 год. 61.35 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ЮЛИ 2022 г. - публикувано на 27.06.2022 год. 63.81 KB
Заповед № РД-04-122/02.06.2022 г. на директора на ОД "Земеделие", относно обявяване на пожароопасен сезон за периода 02.06.2022 г. до 31.10.2022 г. 190.89 KB
Покана за избор на независим оценител за изготвяне на пазарни оценки на имоти от държавния поземлен фонд, по реда на чл.56а, ал.4 и чл. 56ж, ал.2 от ЗСПЗЗ; Проект на договор за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти. 83.48 KB
Покана за избор на независим оценител за изготвяне на пазарни оценки на имоти от държавния поземлен фонд, по реда на чл.37и, ал.1 и чл. 37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл. 105, ал. 7 и 8 от ППЗСПЗЗ, и чл.112, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ; Проект на договор за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти - земеделски земи. 84.73 KB
График за извършване на проверки през месец ЮНИ 2022 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 26.05.2022 год. 61.23 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец МАЙ 2022 г. - публикувано на 26.05.2022 год. 63.70 KB
Заповед № РД-04-111 от 10.05.2022 г. за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти в обхвата на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Лиляк и с. Овчарово, общ. Търговище. 71.75 KB
Заповед № РД-04-112 от 10.05.2022 г. за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти в обхвата на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Гърчиново, общ. Опака. 73.61 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »