18.06.2024


Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. 216.07 KB
Наредба № 8121з-968 от 10.012.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. 186.84 KB
Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. 404.15 KB
Наредба № 15 от 08.05.2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността EUROP, докладване на цените и проверка на кланиците. 253.18 KB
Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. 1.04 MB
Наредба №6 от 18.02.2000г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии 242.39 KB
Наредба №16 19.07.2000г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежателите на поименни компенсационни бонове 1.08 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3