18.06.2024


Наредба № 4 от 03.02.2016 г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. 178.32 KB
Наредба № 3 от 03.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. 298.81 KB
Наредба № 2 от 03.02.2016 г. за условията и реда за регистрацията на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника. 380.48 KB
Наредба № 2 от 11.02.2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г. 1.01 MB
Наредба № 11 от 03.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 “Плащания на земеделските стопани за природни ограничения в планинските райони” и мярка 212 “Плащания на земеделските стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 189.48 KB
Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 “Агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 784.52 KB
Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол. – Замества Нар. № 4 от 19.02.2008 г., публикувана на сайта. 243.60 KB
Наредба № 23 от 13.12.2007 г. за управление на националната млечна квота. 343.67 KB
Наредба за оземляване на малоимотни и безимотни граждани. 186.46 KB
Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. 448.06 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »