14.06.2024


НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,(изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г.). 2.05 MB
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , (изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г.) 57.50 KB
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (изм. и доп. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019г. 229.00 KB
НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.(изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г.) 197.00 KB
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.(изм. и доп. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019г.) 270.50 KB
НАРЕДБА № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,(изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г.) 304.50 KB
НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ (изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.) 374.50 KB
НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (изм. и доп. ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017г.) 109.00 KB
НАРЕДБА № 49 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ ( изм. и доп. ДВ. бр.59 от 4 Август 2015г) 401.34 KB
НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г. 407.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ