22.07.2024


Протокол от проведена на 17.06.2020г. възобновена тръжна процедура за отдаване на земеделски земи от ДПФ за стопанската 2017/2018г. съгласно съдебно решение №64/22.02.2019г на АС -Враца, потвърдено с решение № 2660/19.02.2020г. на ВАС. 90.44 KB
Заповед за отмяна на търг обявен за 26.03.2020г. 76.00 KB
Заповед N:55/22.05.2020г., за възобновяване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Враца за стопанската 2017-2018 година, открита със Заповед № 208/12.07.2017г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, във връзка със Заповед № РД 46-158/30.03.2017г. на министъра на земеделието, храните и горите. 61.31 KB
Заповед на Директора на ОДЗ - гр.Враца, за възобновяване на тръжна процедура за стопанската 2017-2018 година в изпълнение на съдебно решение в частта за землищата на селата Ботево, Бързина, Рогозен и Манастирище на община Хайредин. 64.43 KB
09.01.2018 Откривам процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Враца за стопанската 2017-2018 година за отглеждане на едногодишни полски култури при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ. 449.73 KB
18.09.2017 Уведомление във връзка с Протокол на тръжната комисия от проведен на 15.08.2017г. таен търг за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем/аренда за стопанската 2017/2018г. 307.24 KB
Съобщение за изменение в списъка с имоти, включени за отдаване на търг / І-ва тръжна сесия / за стопанската 2017-2018 година. 220.87 KB
П Р О Т О К О Л от 22.08.2017г. на основание решение №198/01.08.2014г. на Районен съд гр.Козлодуй по гр.дело №218/2014г., частично потвърдено с решение №447/15.09.2015г. на Административен съд гр.Монтана, Заповед №217/24.07.2017г. на Директора на ОД "Земеделие" гр.Враца. 532.00 KB
23.08.2017 Протокол от проведен търг - първа тръжна сесия за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2017-2018 година за област Враца 1.41 MB
Съобщение за изключване на имот от списъците с имоти, предоставени на търг за стопанската 2017-2018 г, който ще се проведе на 15.08.2017 г. 80.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ