01.12.2021


Протокол N:1/25.01.2021г. за изчислените стойности на средно годишно рентно плащане за всяко землище, по общини и начин на трайно ползване на територията на Област Враца. 84.16 KB
НОВИ УКАЗАНИЯ за изготвяне и приемане на файловете за данни от декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. 226.00 KB
Средно рентно плащане за 2020-2021 стопанска година за землищата на обл. Враца. 18.96 KB
Средно рентно плащане за 2019-2020 стопанска година за землищата на обл. Враца. 42.93 KB
актуално Суми по 37в., ал.3, т.2 по ползватели, за стопанска 2018-2019 г. 140.15 KB
Средно рентно плащане за 2018-2019 стопанска година за землищата на обл. Враца. 50.08 KB
важно ЗАПОВЕД И УКАЗАНИЯ 37б и 37в от ЗСПЗЗ - 2018-2019 653.55 KB
важно Правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие. 295.44 KB
Суми по 37в., ал.3, т.2 по ползватели, за стопанска 2017-2018 г. 479.00 KB
УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година, одобрени със Заповед № РД 04-2/10.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите. 105.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ