05.12.2023


Стратегия за оценка и управление на риска 4.27 MB
Заповед за изменение и допълнение на инструкцията за реда за съставяна и движение на счетоводните документи 76.75 KB
Заповед за изменение и допълнение на правилата за инвентаризация 70.75 KB
Правила за документооборота 317.50 KB
Правила за инвентаризация 79.40 KB
Банкови сметки на ОД "Земеделие" София област 20.65 KB
Заявление УП2 и УП3 Заявлението може да се подаде на хартиен носител и по електронен път на odzg_sfoblast@mzh.government.bg и на odz-sfo@odz-sofiaolbast.com 14.59 KB
Номенклатура на делата със срокове за съхраняване 7.24 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 397.82 KB
Вътрешни правила за поддържането на профил на купувача в ОД "Земеделие" Софийска област, утвърдени със заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област РД-12-380/29.08.2014г. 1.70 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »