29.06.2022


Правила за документооборота 317.50 KB
Правила за инвентаризация 79.40 KB
Банкови сметки на ОД "Земеделие" София област 20.65 KB
Заявление УП2 и УП3 Заявлението може да се подаде на хартиен носител и по електронен път на odzg_sfoblast@mzh.government.bg и на odz-sfo@odz-sofiaolbast.com 14.59 KB
Номенклатура на делата със срокове за съхраняване 7.24 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 397.82 KB
Вътрешни правила за поддържането на профил на купувача в ОД "Земеделие" Софийска област, утвърдени със заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област РД-12-380/29.08.2014г. 1.70 MB
Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в областна дирекция „Земеделие“ Софийска област, одобрени със заповед на директора № РД-12-239/31.07.2014г. 5.75 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ ПРИ РАБОТА С ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 1.74 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 1.11 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »