04.03.2015

новини
 • 03.03.2015 г.
  Министър Танева ще открие БАТА АГРО
  прочети >>
 • 03.03.2015 г.
  Министър Танева ще посети Пловдив
  прочети >>
 • 02.03.2015 г.
  Мобилно звено към Югозападното държавно предприятие задържа два камиона с незаконно транспортирана дървесина
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

 

Списък на предстоящите през 2015г. информационно-обучителни събития на НССЗ

повече>>

ново Списък на необходимите за разрешаване продукти за растителна защита за контрол на вредителите по растенията 16.23 KB
ново Образец на заявление по чл.37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ с Приложения 1, 2 и 3 и образец на декларация за липса на задължения по чл. 37 и, ал.1, изр. второ от ЗСПЗЗ 24.15 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 18 - 25.02.2015 г. 387.29 KB
ново Заповед № РД09-122 /23.02.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Приложение към заповед № РД09-122 /23.02.2015 г. 143.50 KB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2014г. 1.42 MB
ново Заповед №79/18.02.2015 г. на Директора на ОД"Земеделие"-гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти от обл. Монтана 137.00 KB
ново Заповед № РД-12-2178-28 от 24.02.2015 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг на 16.12.2014 г 103.50 KB
ново Заповед № РД-11-30/23.02.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" Разград на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 08.01.2015 година търг за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал. 1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на имоти – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 и § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Разград 84.50 KB
ново Заповед №РД 11-27/23.02.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Бургас за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти находящи се в стопански дворове на с. Дебелт и с. Синьо Камене, общ. Средец; с. Манолич, с.Вълчин и гр. Сунгурларе; с. Преображенци, общ. Руен; с. Топлоница, общ. Айтос; с. Страцин, общ. Поморие; с. Ливада, общ. Камено 1.72 MB
ново Заповед №РД27-32/19.02.2015 г. 75.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 3371"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>