29.05.2016

новини
 • 29.05.2016 г.
  МЗХ и бранша ще обсъдят възможности за развитие на системата за превенция срещу градушки
  прочети >>
 • 27.05.2016 г.
  Ваксините от втория транш срещу Заразния нодуларен дерматит са поставени почти на 100%
  прочети >>
 • 27.05.2016 г.
  Заявления за директни плащания за Кампания 2016 се подават до 31 май
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>

 

актуално

 

Указания за разяснителна кампания, относно изисквания за подаване на заявления за подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания – кампания 2016г.

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Електрони наръчници за кандидатстване за мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014-2020

повече>>


Законопроект за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция внесен от група народни представители на 25.03.2016 г.

повече>>

ново Информация за проведените одитни мисии и предложени от страна на ЕК финансови корекции по ПРСР 2007-2013 г. към 27.05.2016 г. 46.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 18 - 25.05.2016 г. 704.63 KB
ново З А П О В Е Д № РД09-310/20.05.2016 г. 117.50 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 11-094/25.05.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" Бургас за класиране на първо и второ място кандидати от проведения на 06.04.2016 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на земи - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ за стопански двор с. Тополица, с. Карагеоргиево, с. Черноград, общ. Айтос; гр. Бургас, общ. Бургас; с. Тръстиково, с. Ливада, общ. Камено; с. Ясна поляна, общ. Приморско; с. Бероново, с. Вълчин и гр. Сунгуларе, общ. Сунгуларе всички в област Бургас 99.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 25.05.2016 г. (Бюлетин № 21/2016) 483.73 KB
ново Програмата за морско дело и рибарство“ публикува за обществено обсъждане документи за прием на проекти по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите 221.00 KB
ново Покана и обявление за провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, представляващ поземлен имот УПИ І в кв. 67 по плана на с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян, ведно със застроените в него сгради 19.54 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 11 - 18.05.2016 г. 489.75 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 18.05.2016 г. (Бюлетин № 20/2016) 607.40 KB
ново Заповед тютюн 94.58 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>