21.08.2017

новини

 

 • 18.08.2017 г.
  Получена е нотификация за партида яйчен прах с наличие на фипронил в България
  прочети >>
 • 18.08.2017 г.
  ДФЗ изплати близо 43,5 млн. лева за земеделски земи в НАТУРА 2000
  прочети >>
 • 18.08.2017 г.
  Държавен фонд „Земеделие“ започна изплащането на средства по мярка 12 „Плащания по Натура 2000“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

 

Информация за обществена консултация на Европейската комисия относно това как веригата за доставки на храни в ЕС да стане по-справедлива


Въпросник на Европейската комисия, озаглавен „Инициатива за подобряване на веригата на предлагането на храни“

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 09 – 16.08.2017 г. 720.26 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 16.08.2017 г. (Бюлетин № 33/2017) 861.36 KB
ново Уведомление за стартиране на производство по издаване на Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за риболов в някои рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (допълнение на Заповед РД09-98/26.02.2016 г. на МЗХ за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите или в зони от тях - целогодишна забрана). Публикувано на 16.08.2017 г. 152.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 02. – 09.08.2017 г. 772.96 KB
ново Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година, одобрени със Заповед № РД 04-2 от 10.08.2017г. на министъра на земеделието, храните и горите 105.50 KB
ново Информация за Заявления за одобрение на несъществени изменения в спецификациите на следните храни с традиционно специфичен характер: „Филе Елена“, „Роле Трапезица“, „Луканка Панагюрска“ и „Кайсерован врат Тракия“ 139.00 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. юни 2017 г. в България и ЕС 315.25 KB
ново Заповед № РД 49-175/04.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за учредяване на безсрочен сервитут на енергиен обект върху поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост 140.50 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 09.08.2017 г. (Бюлетин № 32/2017) 887.55 KB
ново Заповед за определяне на размера на допълнителното плащане със средства от националния бюджет по схемите за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент 2016/1613, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце–майки и кози–майки 235.29 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа