16.06.2024


Ново - Изменение на НАРЕДБА № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - Издадена от Министерство на земеделието и горите, Обн. ДВ. бр. 102 от 19 Ноември 2004 г., попр. ДВ. бр. 113 от 28 Декември 2004г., изм. и доп. ДВ. бр. 59 от 4 Август 2015 г. 828.87 KB
НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ 536.50 KB
НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 182.86 KB
НАРЕДБА № 105 ОТ 22 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ, изм. и доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г. 161.19 KB
НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2010 Г.), изм. и доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г. 1.67 MB
НАРЕДБА № 11 ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. изм. и доп. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г. 1.02 MB
НАРЕДБА № 11 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 211 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРИРОДНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" И МЯРКА 212 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В РАЙОНИ С ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. изм. и доп. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г. 98.37 KB
НАРЕДБА № 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 213 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО - ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. изм. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г. 204.34 KB
НАРЕДБА № 2 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ изм. и доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г. 525.30 KB
НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г. 280.67 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »