23.07.2024


Сключен договор за доставка на тонери. 12.23 MB
П Р О Т О К О Л № 2 на основание чл. 192, ал. 4 ЗОП по процедура инициирана с обява № ПД-05-2/28.08.2019 г., с предмет: „Доставка по периодични заявки на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства, и факс апарати с различни марки, необходими за нуждите на ОДЗ – София област”. 74.01 KB
П Р О Т О К О Л № 1на основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП по процедура инициирана с обява № ПД-05-2/28.08.2019 г., с предмет: „Доставка по периодични заявки на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства, и факс апарати с различни марки, необходими за нуждите на ОДЗ – София област”. 72.05 KB
Договор за възлагане АО-05-12 2.89 MB
Договор за възлагане АО-05-11 2.93 MB
Договор за възлагане АО-05-10 3.64 MB
Протокол за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ 72.65 KB
Протокол за избор на УЧАСТНИЦИ 72.05 KB
Протокол от заседание на комисия по чл.101г от ЗОП за разглеждане и оценка на постъпилите оферти във връзка с обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на административните помещения, ползвани от Общинските служби по земеделие при Областна дирекция "Земеделие" - Софийска област. 12.08.2014г. 11.59 MB