08.02.2023


29.06.2022 Разяснения ЗДОИ 65.08 KB
16.03.2021 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА 2020 г. 142.00 KB
МЕХАНИЗЪМ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ПРИ ОБМЕН НА ДАННИ С ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ 119.00 KB
ИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНЕ НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО 148.50 KB
Вътрешни правила за сигурност , при работа с документи съдържащи лични данни 392.81 KB
Заповед утвърждаване на вътрешните правила 935.90 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 76.19 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 70.04 KB
И Н С Т Р У К Ц И Я за технически и организационни мерки за осигуряване защита на лични данни при тяхното събиране, обработване и съхраняване в регистрите, поддържани в Областна дирекция „Земеделие” - София област 81.63 KB
РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ, ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА ИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 61.85 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »