22.01.2018

Заповед № РД09-10/09.01.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за допълване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ, утвърдено със Заповед № РД09-951/14.12.2017 г. (Заповед Уведомление 2) 108.88 KB
Заповед № РД09-951/14.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ (Заповед Уведомление) 108.57 KB
Заповед № РД09-944 / 07.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на размера на отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2016 г. по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ (Заповед отстъпка) 106.53 KB
Опис на фактурите за закупен газьол за 2016 година 43.79 KB
Инструкции за попълване на описите на фактурите за закупен газьол 20.49 KB
Заповед № РД09-662/24.08.2017 г. за определяне на срок за прием за заявления по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ (Заповед срок) 124.00 KB
Образец на заявление за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство (Образец 2017) 222.00 KB
Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” (Методика 2017 – консолидирана) 46.30 KB
Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, утвърдени на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, проведено на 09.08.2017 г. (Указания 2017) 32.87 KB
Схема за държавна помощ 41.99 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АРХИВ КАМПАНИЯ 2016
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа