12.06.2024


 

 Софийска област

    Областна Дирекция - "Земеделие" - София област e специализирана териториална администрация към министъра на земеделието и храните, и представлява юридическо лице на бюджетна издръжка.

     

    Дирекцията е съставена от две административни звена:

    - Дирекция "Административно-правна, финансово- стопанска дейност и човешки ресурси";
    - Главна дирекция "Аграрно развитие".

 

    Към Главна дирекция "Аграрно развитие са обособени 15 териториални звена на ОД"З" - Общински служби по земеделие, които се намират в следните общини: Божурище, Ботевград, Годеч, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница и 7 офиса към ОС "З" - офис Долна баня към ОС "З" - Костенец, офис Горна Малина към ОС "З" -Елин Пелин и офиси - Антон, Златица, Мирково, Чавдар и Челопеч към ОС "З"- Пирдоп.

 

Служителите в ОД"З" - Софийска област и ОС"З" - Софийска област изпълняват следните дейности: събиране, обработване и обобщаване на оперативна информация, регистрация на земеделски производители, възстановяване на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд, поддържане и осъвременяване Картата на възстановената собственост, замяна на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) с частни земеделски земи, промяна предназначението на земеделски земи, оземляване на малоимотни и безимотни граждани по реда на НОМБГ, ползване и контрол върху стопанисването на земеделските земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда, продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ , отговор на жалби на граждани, консултации по възможностите за ползване на кредитни линии на ДФ "Земеделие" и по Програма "САПАРД", регистрация по СЕПП в СИЗП.