03.12.2023


НАРЕДБА № 6 ОТ 12 МАРТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЯГОДИ И МАЛИНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕРАБОТКА. Обн. ДВ. бр.31 от 21 Март 2008г. 99.21 KB
Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми. Изм. изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2012г. 596.77 KB
Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2011г. 143.64 KB
Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани Изм. ДВ. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г. 102.36 KB
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ ОРГАНИТЕ ПО ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ - изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г. 90.43 KB
Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. Попр. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2004г. 1.88 MB
Наредба № 16 от 19 ю ли 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове (загл. изм. – дв, бр. 42 от 2003 г.) Изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г. 1.08 MB
Наредба № 15 от 8 май 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността europ, докладване на цените и проверка в кланиците. Изм. ДВ. бр.48 от 25 Юни 2010г. 1.16 MB
Наредба № 6 от 18 февруари 2000г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии. Обн. ДВ. бр.18 от 7 Март 2000г. 242.39 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2