30.03.2023


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ ПРИ РАБОТА С ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 1.74 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 1.11 MB
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 2.07 MB
ОДИТНА ПЪТЕКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОЦЕДУРИТЕ, ДОКУМЕНТИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, С КОИТО КАНДИДАТСТВА И УПРАВЛЯВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 648.31 KB
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 1.59 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 1.14 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за оценка на корупционния риск в Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област. 792.13 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси в Областна дирекция „Земеделие” Софийска област. 918.68 KB
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СОФИЙСКА ОБЛАСТ 681.44 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЙСКА ОБЛАСТ 184.48 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »