новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Важно Заповед № РД-46-395 от 08.08.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите ведно с Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Глава седма "Ползване на земеделски земи" от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ за стопанската 2018-2019 г. представляващи неразделна част от заповедта, съгласно приложението. Публикувана на 10.08.2018г. 641.03 KB
ново Покана за избор на оценители на земеделски земи и трайни насаждения. Дата на публикуване - 08.08.2018г. 225.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 06 от 31 юли 2018 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 165.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Август 2018 г. 103.50 KB
Важно ЗАПОВЕД РД46 -353/26.07.2018г. на Министър на земеделието, храните и горите за одобряване на правила за регистрация на договорите за наем и аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие 295.44 KB
Важно Заповед РД09-78 на Министър на земеделието, храните и горите , и указания за обследване и издаване на констативни протоколи. 5.34 MB
Важно Информация във връзка с подпомагане в овцевъдството през 2018 г. - 2 26.44 KB
П Р О Т О К О Л за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2018-2019 год. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ Публикувано на : Днес 20.07.2018г. 407.50 KB
Важно Информация във връзка с подпомагане в овцевъдството през 2018 г. 27.83 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 05 от 28 юни 2018 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 164.00 KB
Търг ДПФ Тръжна процедура за предоставяне под наем/аренда на свободни земеделски земи от ДПФ-ниви за стопанската 2018-2019г. Публикувано във вестник "Отзвук" бр. 46 от 21.06.2018г. 298.99 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юли 2018 г. 187.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 04 от 28 Май 2018 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 162.00 KB
Важно Нови изисквания към земеделските стопани. Обнародвани са промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 13.13 KB
Важно Не се предвижда удължаване на определените срокове за прием на заявления за подпомагане за директни плащания за Кампания 2018. 13.97 KB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа