новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Търг ДПФ З А П О В Е Д № РД-05-241 на Директора на ОД „Земеделие“ – Смолян за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2018-2019 год. за ливади и пасища за една стопанска година съгласно 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 04.01.2019 г. 145.00 KB
Търг ДПФ Документи необходими за търга 350.13 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 10 от 18 декември 2018 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 167.50 KB
Заповед № РД 46-504 от 12.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г. 247.85 KB
ДПФ ЗАПОВЕД № РД-05-240 / 19.12.2018г. на Директор на ОД „Земеделие” Смолян за определяне на останалите свободни земеделски земи от държавни поземлен фонд в област Смолян след проведен търг /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2018-2019 г. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от пет стопански години и за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2018-2019 г. за пасища, мери и ливади на основание чл.37и, ал.13 от Закона за собственосттта и ползването на земеделските земи след приключване на тръжната процедура. Публикувана на 19.12.2018 г. 143.95 KB
Търг ДПФ П Р О Т О К О Л от проведедена IІ-ра тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем/аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд – ниви за срок от пет години и под наем на земеделски земи от държавния поземлен фонд – мери, пасища и ливади за една стопанска година, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ по Заповед № РД-05-155/11.10.2018 г. на директора на ОД”Земеделие” - гр.Смолян. 96.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 09 от 15 ноеември 2018 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 161.00 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2018 – 2019 г. за ниви, ливади и пасища съгласно З А П О В Е Д № РД-05-155 от 11.10.2018 г. на директор на Областна дирекция "Земеделие" гр. Смолян. Публикувана на 15.10.2018 г. 376.22 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 08 от 09 ноеември 2018 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 165.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ОКТОМВРИ 2018 г. 96.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 07 от 04 септември 2018 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 173.00 KB
Теренни проверки 2018 Списък на ФБл определени за теренни проверки 2018 - област Смолян 28.08 KB
Теренни проверки 2018 Индикативни графици за теренни проверки 2018 област Смолян 158.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец СЕПТЕМВРИ 2018 г. 89.00 KB
Важно Заповед № РД09-757 от 10.08.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите с приложенията към нея за извършване на специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл) за кампания 2018 г. Публикувана на 14.08.2018г. 1.11 MB
 1. «
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа