новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
Разпределение ДПФ Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2023-2024 година на територията на област Смолян изготвен съгладсно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.10, ал.8 от ППЗСПЗЗ. Публикуван на 17.07.2023 г. 398.50 KB
Разпределение ДПФ П Р О Т О К О Л за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2022-2023 год. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ. Публикуван на 12.07.2022 г. 803.50 KB
Разпределение ДПФ ПРОТОКОЛ за преразглеждане и изменение на протокол от 03.07.2019г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2019-2020г. на територията на област Смолян изготвен по реда на чл.37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, на основание чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс, комисия, назначена със Заповед № РД-04-98/24.06.2019г. на директора на ОД”Земеделие” – Смолян. Пубкикуван на 09.01.2020г. 45.25 KB
Разпределение ДПФ П Р О Т О К О Л за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2019-2020 год. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ. Протокола е публикуван на 03.07.2019 г. 280.50 KB

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа