новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Юни 2018 г. 186.00 KB
Важно Заповед РД-05-85 от 16.05.2018г. за обявяване на пожароопасен сезон на земеделските земи на територията на област Смолян за периода от 17.05.2018г. до 15.11.2018г. 240.09 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 03 от 27 април 2018 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 173.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 02 от 01 март 2018 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 161.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 01 от 25 якуари 2018 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 164.50 KB
За Земеделските стопани Линк към тема : "Регистрация на земеделски стопани" на интернрт страницата на МЗХГ 24.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец МАЙ 2018 г. 188.50 KB
ново Нови образци на заявления за утвърждаване на площадка и/или трасе за изграждане или разширение на обекта върху земеделска земя и промяна предназначението на земеделска земя одобрени със Заповед № РД 46-178/ 29.03.2018г. на Румен Порожанов - Министър на земеделието, храните и горите. 449.25 KB
Важно Указания за реда и условията за вписване в Лозарския регистър 11.03 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец АПРИЛ 2018 г. 178.00 KB
Важно Документи за участие в разпределение на ливади, пасища и мери от ОПФ и ДПФ по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ. Одобрени със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. на министъра на земеделието, храните и горите. 36.52 KB
З А П О В Е Д № РД 46-110 СОФИЯ, 27.02.2018 г. за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година, находящи се на територията на област Смолян, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. Дата на публикуване: 28.02.2018 г. 120.22 KB
Важно! Среща Областна дирекция „Земеделие“ Смолян уведомява земеделските стопани, че на 14.02.2018г. от 13,00 часа в залата на Областна администрация гр. Смолян , бул. „България“ №14 , зала 201 ще се проведе информационна среща с представители на МЗХГ . 12.32 KB
Важно Средното годишно рентно плащане по §2е от ДР на ЗСПЗЗ, което да се използва за стопанската 2018 – 2019 година в лева за декар 27.91 KB
Важно ZS_v27_4- Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант 531.25 KB
 1. «
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 8. 20
 9. 21
 10. 22
 11. 23
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа