новини
 • 13.05.2024 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! НА 17.05.2024 год. ОТ 10.00 ч. в СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2019 – 2020 г. за ниви. Заповедта на директора за откриване на тръжната процедура е публикувана във вестник "Отзвук" брой 26 на 28.06.2019 г. Процедура е публикувана на 28.06.2019 г. 164.07 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 05 от 13 юни 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 177.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ЮНИ 2019 г 177.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 04 от 25 април 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 161.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец МАЙ 2019 г 182.50 KB
Необходим и документи за комплектована на преписка за промяна на предназначението на земеделека земя за неземеделски нужди от физически и юридически лицата, площадки до 50 дка, имоти над пета категория, иеполивиа земеделека земя. 528.36 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 03 от 9 април 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 169.00 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно. Образец към чл.58о,ал.3 от ЗПООПЗПЕС 335.67 KB
Наръчник за кандидатстване за директни плащания - Кампания 2019 616.02 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец АПРИЛ 2019 г 187.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 02 от 7 Март 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 166.50 KB
З А П О В Е Д № РД 46-103 на Министър на земеделието, храните и горите за определяне свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2019/2020 година, находящи се на територията на област Смолян, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. Публикувана на 01.03.2019 г. 134.69 KB
Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 30.76 KB
СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ определено от комисия, назначена със Заповед № РД-04-62/10.01.2019г. на директора на ОД “Земеделие“ Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ за всички землища в област Смолян 27.84 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 01 от 22 януари 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 168.00 KB
 1. «
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 8. 17
 9. 18
 10. 19
 11. 20
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа