новини
 • 11.03.2022 г.
  „Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
  прочети >>
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 10.08.2021 г.
  Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 съгласно писмо № 91-00-125/04.05.2020 г. на министъра на финансите към 30.11.2020 г. 78.00 KB
Заповед класиране търг съседи 12а Изгрев - ПИ 32562.48.647 81.09 KB
Уведомление във връзка със сроковете по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 26.11.2020 г. 67.00 KB
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ! В предвид на усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространение на вируса COVID – 19, ПРИКАНВАМЕ всички наши потребители на административни услуги да се възползват от възможността да заявят необходимата услуга на посочените електронни пощи и телефони за връзка в секция „Структура“ на страницата на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Шумен. Ако характера на необходимата ви услуга не предполага спешност, моля да отложите посещението на офисите ни. БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ И РАЗБИРАНЕ! 12.53 KB
Указания-пролетници във връзка със сроковете по чл.58 о, ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 16.11.2020 г. 68.00 KB
Уведомление във връзка със сроковете по чл.58 о, ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 16.11.2020 г. 67.00 KB
Покана за избор на независим оценител-изготвяне на пазарни оценки 109.48 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-12-01-290-4/07.10.2020 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” Шумен 85.00 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-12-01-290-4/07.10.2020 год. на директора на Областна дирекция “Земеделие” Шумен 106.50 KB
Покана за избор на независим оценител-изготвяне на пазарни оценки 317.04 KB
Приложение-Отчет за извършените разходи Ковид-19 за м.септември 65.50 KB
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Относно: Извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 съгласно писмо № 91-00-125/04.05.2020 г. на министъра на финансите към 30.09.2020 г. 77.00 KB
ПРОТОКОЛ от заседание на тръжна комисия 124.00 KB
Покана за избор на независим оценител 303.92 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец СЕПТЕМВРИ на 2020г. - обявено на 25.09.2020 год. 67.50 KB
 1. «
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане