15.07.2024


 област Шумен

Областна дирекция "Земеделие" - Шумен е специализирана териториална администрация /второстепенен разпоредител с бюджетни кредити/ към Министъра на земеделието и храните.

Според характера на дейността, която извършва, административните звена в Областна дирекция „Земеделие“- Шумен са обособени в обща и специализирана администрация.Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“.

Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция „Аграрно развитие“.В състава на Главна дирекция „Аграрно развитие“ се включват 10 общински служби по земеделие на територията на областта като териториални звена.Дейността на дирекцията е свързана с административни, изпълнителни и технически дейности по:

 • възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд;
 • наредба № 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост;
 • промяна на предназначението на земеделски земи;
 • опазване на земеделските земи;
 • оземляване на безимотни и малоимотни граждани по реда на НОБМГ;
 • ползване и контрол върху стопанисването на земеделските земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда;
 • продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ;
 • помощ за развитието на пазара на земята в България; контрол по реда на чл. 38, 39 и 40 от ЗСПЗЗ, Услуги по Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.

Изготвя се Оперативна информация за проведените основни селскостопански мероприятия:

 • предсеитбена подготовка,
 • дълбока оран и сеитба на есенни култури;
 • реколта от трайни насаждения и пролетни култури;
 • мероприятия при трайните насаждения (резитба, торене, РЗ - пръскания);
 • подхранване и хербицидиране на есенни култури;
 • сеитба на пролетни култури;
 • подхранване и третиране с хербициди на пролетни култури (царевица, слънчоглед, овес, пролетен ечемик, зеленчуци и др.);

Изготвят се справки за наличната техника, участваща в съответните селскостопански дейности, както и се събират и обработват данни на шестмесечие и за цялата година за оборота на животните по видове животни и продуктивност. В сектор "Агростатистика" се провеждат регулярни годишни и месечни анкети на принципа на интервю със земеделските производители. След обработката им получените данни дават представа за общото състояние на растениевъдството, животновъдството и дейността на преработвателните предприятия.

 

Основни функции:

* Подпомага Министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието, хидромелиорациите и мерките за борба с ерозията на територията на област Шумен;
* Координира дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на земеделието и храните и осигурява изпълнението на държавната политика в пряката им работа;
* Координира и контролира дейността на общинските служби по земеделие; Разглежда предложения за промяна на предназначението на земеделските земи и подготвя проекти на решения по тях;
* Разглежда искания за финансиране на разработки и прилагане на проекти и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи;
* Ежегодно изготвя доклад за състоянието на земеделието  и предложение за основните направления на държавната аграрна политика през следващата стопанска година за областта.Една от основните задачи на дирекцията е: провеждане на разяснителна и консултантска дейност, оказване на специализирана помощ на земеделските производители, чрез организиране на срещи-семинари по общини и кметства със съдействие на органите на местното самоуправление и териториалните звена на ВРБК. Присъединяването на страната ни към ЕС постави пред дирекцията, като структура на МЗХ, важни задачи като:
* Изграждане на системи за регистрация на земеделските стопани за директни плащания за площ;
* Регистрация на земеделските производители;
* Въвеждане и администриране на квотни режими за производство и преработка;  
* Промяна на условията и организацията на субсидиране и кредитиране.АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане