18.07.2024


ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”Директор

Цанко Стефанов Бънков


Функции


1. приема, регистрира и разпределя входящата служебна кореспонденция, извежда и изпраща изходящата кореспонденция;
2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките по реда на Закона за достъп до обществена информация;
3. систематизира и съхранява документи и материали в съответствие със Закона за Националния архивен фонд;
4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на областната дирекция, осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната дирекция;
5. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
6. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж;
7. разработва длъжностно и поименно разписание на длъжностите в администрацията и изготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;
8. осъществява финансово-счетоводното обслужване на областната дирекция в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за публичните финанси и други нормативни актове;
9. подготвя предложения по средносрочната бюджетна прогноза, проектобюджета и бюджета на областната дирекция;
10. изготвя годишните и междинните финансови отчети;
11. контролира и анализира изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за съответната година;
12. отговаря за функционирането на системата за двойния подпис;
13. управлява имотите и вещите - държавна собственост, предоставени за нуждите на областната дирекция, води регистър за предоставените имоти - държавна собственост, и организира материално-техническото снабдяване;
14. обезпечава информационното обслужване на администрацията;
15. подпомага директора при изпълнение на правомощията му във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;
16. води регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ;
17. води регистър на постъпилите предложения и сигнали съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
18. изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на областната дирекция.


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане