05.02.2023


Годишен доклад за дейността на ОДЗ Шумен 2022 г. 1.14 MB
Годишен доклад за дейността на ОДЗ-Шумен и ОСЗ за 2021 г. 939.00 KB
Вътрешни правила за оргаизацията на административното обслужване в ОДЗ-Шумен 94.94 KB
Приложение 6: Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги 87.00 KB
Приложение 5: Основни нормативни актове, свързани с дейността на ОДЗ-Шумен и общинските служби по земеделие, при административното обслужване и работата с предложения и сигнали на граждани 39.50 KB
Приложение 4: Списък на административни услуги, предоставяни от ОДЗ-Шумен и от ОСЗ 80.12 KB
Приложение 3: Заявление за производство по комплексно административно обслужване-по образец 56.50 KB
Приложение 2: Протокол по образец за устно заявяване на административните услуги 91.50 KB
Приложение 1: Общи стандарти за качество на административното обслужване 60.00 KB
Харта на клиента 127.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане