18.07.2024


Наредба №23 от 29 декември 2015г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 645.34 KB
Наредба №2 от 3 февруари 2016г. за условията и реда за регистрация на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 79.74 KB
Наредба №15 от 7 април 2008г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 129.87 KB
Наредба №3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани 349.24 KB
Наредба №23 от 13.12.2007 г. за управление на националната млечна квота 503.23 KB
Наредба №5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания 258.59 KB
Наредба №5 от 10.03.2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища 171.37 KB
Наредба №2 от 11.02.2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г. 141.77 KB
Наредба №15 от 08.05.2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците 1.16 MB
Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани 1.36 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане